Marathi Thoughts | मराठी विचार

 • Good thoughts in Marathi | चांगले मराठी विचार

  Good thoughts in Marathi | चांगले मराठी विचार

  Good thoughts in Marathi -तुष्टी आणि कठोर पगार व तथा ज्ञान आणि विचारात भरपूर आहेत व मराठी कला का महत्वाचा महत्वात आहेत. कला का लाल इतिहासातील में, मराठी का ज्ञान आणि विचार प्राचीन आहेत आणि मराठी लोकांना जगण्याची आणि विकासाची प्रेरणा दिली आहेत. मराठी मध्ये, काही चांगले विचार आणि मुहाव्य मानसिक विचारास प्रेरणा देतात. पण त्याच दौरान, याची ओळख भी केली पाहिजे: पोषणीची विचार आणि मुहाव्य प्रेरणा आणि दिशाने देतात, पण ते वास्तविक जीवनात लागून करण्यासाठी जागरूक प्रयत्न करावे आणि पोषणी मनसूत्राची वृद्धी करावी.

  Diligence, hard work, and abounding wisdom and thought constitute important components of Marathi culture. In the prolonged historical evolution of culture, the wisdom and thought of Marathi also possess a long history and have inspired the survival and development of the Marathi people. In Marathi, several fine thoughts and proverbs inspire and encourage positive thinking. Yet at the same time, it ought also to be borne in mind that positive thoughts and sayings can offer inspiration and guidance. Still, it is essential to apply them in practical life and make conscious efforts to cultivate a positive mindset. Here are some good thoughts on Marathi.

  Good thoughts in Marathi

  In Marathi, "good thoughts" can be denoted as "चांगले विचार" (Changle Vichar) or "सुंदर विचार" (Sundar Vichar). These expressions embody positive and inspiring thoughts or ideas within the Marathi language.

  Good thoughts in Marathi

  "धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय"
  Take things slowly, everything will happen in due time.

   "आपलं देह आपलं असावं, तर आपलं आपलं कायम राहावं"
  Our body is ours, and we should always remain true to ourselves.

   "खालील प्रयत्नांचा नाही समापन, तेवढंच संघर्षाचा मुख्य कारण"
  The completion of efforts is not the main reason, the struggle itself is the most important.

   "अशाच उठा, तुमच्या देखरेखीत सर्वच काम उजळणार"
  Rise like this, and everything in your care will shine.


  जेव्हा सगळंच संपून गेलंय
  असं आपल्याला वाटतं,
  तीच खरी वेळ असते,
  नवीन काहीतरी सुरु होण्याची.
  When it's all over
  We think so,
  That's the real time,
  To start something new.

  नेहमी लक्षात ठेवा
  आपल्याला खाली खेचणारे लोक,
  आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.
  Always remember
  The people who pull us down,
  They are on a lower foot than us.

  वळून कोणी पाहिलं नाही म्हणून
  माळावरच्या चाफ्याचं अडलं नाही
  शेवटी पानांनीही साथ सोडली
  पण पट्ठ्यानं बहरणं सोडलं नाही.
  No one turned around because
  The chauffeur on the floor didn't stop
  In the end, the leaves also left the
  But Patta didn't stop blooming.

  तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात
  यात तुमचा काहीच दोष नाही पण जर
  तुम्ही गरीब म्हणून मेलात
  तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.
  You were born poor
  It's not your fault but if
  You die as poor
  So it must be your fault.

  तुम्ही कोण आहात आणि
  तुम्हाला कोण व्हायचंय यातलं अंतर म्हणजे
  तुम्ही काय करता.
  Who are you and
  The difference between who you want to be is
  What do you do?

  Motivational Thoughts in Marathi

  Motivational Thoughts in Marathi

  जेव्हा एक बीज काळोख्या अंधारातून,
  कठोर जमिनीतून उगवू शकते
  तर तुम्ही का नाही.
  When a seed comes out of dark darkness,
  Can grow from the hard ground
  So why don't you?

  तुम्ही आयुष्यात काय कमावले याच्यावर
  कधी गर्व करू नका कारण
  बुद्धिबळाचा खेळ संपला कि सगळे मोहरे आणि राजा
  एकाच डब्ब्यात ठेवले जातात.
  On what you've earned in life
  Never be proud because
  When the game of chess is over, all the pawns and kings
  They are kept in a single compartment.

  पैज लावायची तर स्वतः सोबतच लावा
  कारण जिंकलात तर,
  स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल…
  आणि हरलात तर स्वत:चाच अहंकार हराल.
  If you want to bet, bring it along yourself.
  Because if you win,
  You'll win your confidence...
  And if you lose, you lose your ego.

  मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर
  अपमान गिळायला शिका,
  उद्या मोठे व्हाल तेव्हा हीच अपमान करणारी लोक
  स्वतःचा मान वाढवायचा तुमची ओळख सांगतील!
  If you want to grow up and succeed
  Learn to swallow insults,
  The same people who insult you when you grow up tomorrow
  They'll tell you your identity to raise your own standards!

  छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही
  पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते,
  तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री
  देऊ शकत नाही पण
  संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो.
  An umbrella can't stop the rain
  But I can certainly dare to wait in the rain,
  Also, ensuring confidence is successful.
  Can't give but
  It can certainly inspire us to fight.

  Thoughts on life in Marathi

  Thoughts on life in Marathi

  "जिंदगी हावी असेल तर आपलं हावं राहावं, पण जीवन जीन्याची अधिकारी आपण"
  If life is a game, let us be the players, but we are the ones responsible for living life.

  "अपणाच्या जीवनात जर आपलं काहीतरी चेतन आहे, तर आपलं जीवन उत्कृष्ट होतं"
  If there is consciousness in our lives, then our life becomes excellent.

  "आयुष्यातलं वेळ कितीही छोटं असो, परंतु जीवन तोच सुंदर असावं
  No matter how short the time in life may be, life itself should be beautiful.

  मी दुनियेबरोबर “लढु” शकते
  पण “आपल्या माणसांबरोबर” नाही,
  कारण “आपल्या माणसांबरोबर”
  मला “जिकांयचे” नाही तर जगायचे आहे… !!
  I can "fight" with the world
  But not "with our men,"
  Because "with our men."
  I don't want to "live" but live!!


  आयुष्य हे असच जगायचं असत आपल्याकडे जे नाही त्यावर रडत बसण्यापेक्षा
  जे आहे त्याचा सुयोग्य वापर करा जग अपोआप सुंदर बनत.
  That's how we wanted to live life, rather than crying over what we didn't have.
  Make the best use of what you have, making the world automatically beautiful.


  तुम्ही किती जगता यापेक्षा कस जगता याला जास्त महत्व आहे.
  How you live matters more than how much you live.


  ज्या दिवशी तुम्ही तुमच आयुष्य मनमोकळे पणाने
  जगलात तोच दिवस तुमचा आहे बाकी सर्व तर कॅलेंडरच्या तारखा आहेत.
  The day you open your life up
  The day you live is yours, everything else is calendar dates.


  आयुष्य हे सर्कस मधल्या जोकर सारख झालय…..
  कितीही दु:खी असेल तरी जगासमोर हसावच लागतं.
  Life is like a circus clown.....
  No matter how sad it is, you have to laugh in front of the world.


  आयुष्य हे दुचाकी चालावल्यासारख आहे…..
  तोल सांभाळण्यासाठी पुढे जात रहाव लागेल.
  Life is like riding a bike.....
  You have to keep moving forward to keep the balance.


  पायाला पाणी न लागता पण कुणी समुद्र पार करू शकतो
  पण माणसाचे आयुष्य अश्रू शिवाय पार करता येत नाही यालाच खरे आयुष्य म्हणतात.
  One can cross the sea without water on the feet
  But the fact that a person's life cannot be passed without tears is called real life.

  Love thoughts in Marathi

  Love thoughts in Marathi


  "तुझ्यासोबतच्या प्रत्येक क्षणात मी शोधतो नवीन अर्थ,
  जणू काही तूच आहेस माझ्या जीवनाचे परमार्थ."
  "In every moment with you, I find new meaning,
  as if you are the essence of my life."


  "प्रेम म्हणजे सागराच्या लाटांसारखं,
  अखंड आणि अमर्याद,
  ज्याच्या गाभानयात असंख्य क्षणांची मोती लपलेली असतात."
  "Love is like the waves of the ocean,
  unbroken and limitless,
  with pearls of countless moments hidden in its core."


  "तू माझ्यासाठी वर्षांची पहिली सर,
  माझ्या जीवनाची सुंदर कविता,
  तुझ्यासोबत प्रत्येक क्षण हे एक नवीन उत्सव,
  आयुष्याची सर्वोत्कृष्ट गीता."
  "You're the first of the years for me,
  the beautiful poem of my life,
  every moment with you is a new celebration,
  the best song of my life."


  "साथ तुझी, मला वाटते देवाची देणगी,
  ज्याच्या सान्निध्यात,
  प्रत्येक क्षण आहे भाग्यवान."
  "With you,
  I think god's gift,
  in whose company, every moment is lucky."

  "तुझ्या प्रेमाचा कोणताही मोजमाप नाही,
  ते असीम आहे, अखंड आहे,
  आणि नेहमीच साथ देणारा आहे."
  "There is no measure of your love,
  it is boundless, unbreakable,
  and always supportive."

  "तू माझ्यासाठी चंद्राचे तुकडे,
  तारांचा झगमगाट,
  तुझ्यासोबत अंधारातही मला दिसतो सूर्योदयाचा प्रकाशा."
  "You are for me the pieces of the moon,
  the sparkle of the stars,
  even in the dark with you I see the light of sunrise."


  "आपल्या प्रेमाचे रंग हे इंद्रधनुष्यापेक्षाही विविध,
  प्रत्येक रंगात आहे तुझ्या माझ्या साथीची गोडी."
  "The colors of your love are different than the rainbow,
  in every color is the sweetness of your company."


  "तुझ्याविना माझे जीवन हे कोरे कागदासारखे,
  तू आहेस त्या कवितेची कल्पना,
  जी माझ्या हृदयात उमलते."
  "My life without you is like blank paper,
  the idea of a poem that blooms in my heart."


  "प्रेमाच्या या अद्भुत प्रवासात,
  तू आणि मी एकमेकांचे सहचारी,
  जणू काही आपण एकमेकांसाठीच बनवलेले,
  या विश्वातील सर्वोत्तम कविता."
  "In this wonderful journey of love,
  you and I are each other's companions,
  as if we had made for each other,
  the best poem in the universe."


  "तुझ्या प्रेमाने मला दिले आहे नवीन दृष्टीकोन,
  जीवनाच्या प्रत्येक छोट्या गोष्ट्रीत सौंदर्य शोधण्याची कला."
  "Your love has given me a new perspective,
  the art of finding beauty in every little thing in life."


  "एकमेकांच्या साथीने,
  प्रेमाची ओढ अजूनच गाढवत जाते,
  तुझया आणि माझया प्रेमाची कहाणी,
  ताऱ्यांच्या भाषेत लिहिली जाते."
  "With each other,
  the longing for love becomes even more intense,
  the love story of you and me is written in the language of the stars."

  "प्रेम हे शब्द नाही,
  ते तो अनुभव आहे,ज्यात दोन हृदय एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होतात."
  "Love is not a word,
  it is an experience in which two hearts share in each other's joys and sorrows."

  Good night thoughts in Marathi

  Love thoughts in Marathi

  कितीही मोठा पाठिंबा असला तरी यशस्वी तोच होतो
  ज्याच्या रक्तातच जिंकण्याची
  हिम्मत आणि लढण्याची धमक असते….
  शुभ रात्री

  No matter how big the support, it's the one who succeeds.
  To win in whose blood itself
  There's courage and the threat to fight...
  Good Night

  हे देवा…मला माझ्यासाठी काही नको…
  पण हा मेसेज वाचणाऱ्या गोड
  माणसांना त्यांच्या आयुष्यात हवं ते
  मिळु दे… शुभ रात्री 
  !! सुंदर रात्रीच्या सुंदर शुभेच्छा !!

  Oh my God... I don't want anything for myself...
  But the sweet one who reads this message
  People want what they want in their lives.
  Let's get it... Good night
  !! Wishing you a beautiful night!! 

  आजचा दिवस गेला जाता जाता
  तुमची आठवण करून गेला
  झोपण्याआधी शुभ रात्री बोलावं तुम्हाला
  म्हणुन एक छोटासा SMS केला.
   शुभ रात्री 

  Today's day goes by
  Reminded of you
  Good night before you go to bed.
  So I did a little SMS.
  Good night

  आम्हाला सवय
  आहे बरं का
  रोज रात्री न चुकता
  तुमची आठवण
  काढायची.
   शुभ रात्री 

  We're used to it.
  Is it okay?
  Every night without fail.
  Your memory
  To remove.
  Good night


  नाही काढली तरीचालेल
  पण,
  विसरून जाऊ नका.
   शुभ रात्री 

  Even if you don't remove it,
  but
  Don't forget.
  Good night

  Sad Thoughts in Marathi

  Sad Thoughts in Marathi

  माणुसकी जिवंत आहे....
  दुसऱ्यासाठी डोळ्यांत पाणी आलं
  की समजावं आपली माणुसकी
  अजूनही जिवंत आहे
  Humanity is alive...
  Tears welled up in my eyes for another.
  That our humanity should be understood.
  Still alive
  खिशाला जेव्हा भोक पडत ना...
  खिशाला जेव्हा
  भोक पडत ना
  तेव्हा सर्वात आधी
  नाण्यांपेक्षा
  नाती घरंगळून जातात
  When there's a hole in the pocket...
  When in the pocket
  There is no hole
  So first of all.
  More than coins
  Relationships go down hill
  जग बदलायला
  काही वेळ लागतो
  पण आपली माणसं बदलायला
  क्षण देखील पुरेसा असतो.
  To change the world
  It takes some time
  But to change our people.
  The moment is enough.
  उपाशी पोट, रिकामा खिसा,आणि फसलेल प्रेम...
  माणसाला जीवनातील सर्वात मौल्यवान धडा शिकवून जातात...
  Hungry stomach,
  Empty pockets, and failed love...
  The most precious thing in life to man
  They teach a lesson...
  कुणाला दुखवू नये गंमत म्हणून
  खुप काही गमावाव लागत किंमत म्हणून
  Don't hurt anyone as a joke.
  There's a lot to lose as a price.
 • ताज्या पोस्ट